Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    16°C
XXXIV sesja Rady Gminy Wieliszew

Zapraszam do wzięcia udziału w XXXIV sesji Rady Gminy Wieliszew, która odbędzie się w dniu 23 września 2021 r., o godz. 10.00 w Sali Koncertowej im. K. Klenczona
w Wieliszewie, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Wieliszew.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz 21 lipca 2021 r.
4.    Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja o działalności Przewodniczącego, Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja o wniesionych interpelacjach, zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2021 rok.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieliszew.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/317/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Programu Stypendialnego w Gminie Wieliszew.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w zmieniającą Uchwałę Nr XXII/241/2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalenia opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy Wieliszew uprawnienia do stanowienia ich wysokości.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieliszew.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Topolina gmina Wieliszew.
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew.
19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew (rejon ul. Polnej),
gm. Wieliszew.
20.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Olszewnica Stara (rejon
ul. Warszawskiej i Wojska Polskiego), gm. Wieliszew.
21.    Wolne wnioski i informacje.
22.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew
     Marcin Fabisiak

 

19-10-2021
Sprzedaż biletów miesięcznych na LISTOPAD
18-10-2021
Odpowiedzialni społecznie 2021 - KONKURS
15-10-2021
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
15-10-2021
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu