Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, umiarkowane opady deszczu
  umiarkowane opady deszczu
  25°C

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Wieliszew jest Wójt Gminy Wieliszew, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, 05-135 Wieliszew
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych: Kinga Oklińska, tel. 533-327-047, e-mail: iodatwieliszew [dot] pl
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
  c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie  wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) poprawiania (żądania sprostowania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  d) przenoszenia danych osobowych,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku uznania, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.