Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, bezchmurnie
  bezchmurnie
  20°C

XLVI SESJA RADY GMINY WIELISZEW

14-06-22 - 14-06-22

Zapraszam do udziału w XLVI sesji Rady Gminy Wieliszew, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r., o godz. 10.00, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Wieliszew.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy /z dn. 28.04.2022 r. oraz z dn. 10.05.2022 r./.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o działalności Przewodniczącego, Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wniesionych interpelacji i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszew za 2021 rok.
 8. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Wieliszew za 2021 rok:
  1. przedstawienie raportu o stanie Gminy Wieliszew za 2021 rok,
  2. debata nad raportem,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wieliszew wotum zaufania.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2021:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok,
  2. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wieliszew sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie nad projektem uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok:
  1. zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
  2. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wieliszew;
  3. dyskusja;
  4. głosowanie nad projektem uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2022.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Wieliszew.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Wieliszew jest organem prowadzącym.
 15. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wieliszew na rok szkolny 2022/2023.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/169/2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gmina na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wieliszew, gmina Wieliszew.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Olszewnica Nowa gmina Wieliszew.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Michałów-Reginów w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Polnej.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Wieliszew.

Przewodniczący

     Rady Gminy Wieliszew

            Marcin Fabisiak