Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, umiarkowane opady deszczu
  umiarkowane opady deszczu
  2°C
LXV sesja Rady Gminy Wieliszew

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) zwołuję LXV sesję Rady Gminy Wieliszew, która odbędzie się w  dniu 22 listopada 2023 r., o godz. 10.00.  Sesja odbędzie się w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. K.K. Baczyńskiego 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXV sesji Rady Gminy Wieliszew.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o działalności Przewodniczącego, Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wieliszew.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie petycji mieszkańców Michałowa-Reginowa w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Wieliszewa w sprawie dokończenia infrastruktury na ulicy Leśnej w Wieliszewie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2023.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wieliszew.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Topolina, gmina Wieliszew.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sikory, gmina Wieliszew.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii o projekcie audytu krajobrazowego województwa mazowieckiego.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Wieliszew.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Michałów-Reginów, gm. Wieliszew w rejonie Trasy Wodociągowej i terenów PKP – etap I.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad LXV sesji Rady Gminy Wieliszew.

 

 

    Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

                                                         Marcin Fabisiak

 

11-12-2023
Zawiadomienie o zwołaniu sesji nadzwyczajnej
11-12-2023
KOMISJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO…
11-12-2023
Sołeckie spotkania wigilijne
07-12-2023
Nowy rozkład jazdy linii 414