Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, zachmurzenie duże
  zachmurzenie duże
  7°C
Do Rady Sołeckiej w Sikorach

ZARZĄDZENIE NR 72/2021

WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 9 września 2021 r.

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Sikory

 

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), § 6 pkt. 2, § 33 ust. 7 i § 23 Uchwały nr XXVI/278/2021 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sikory (Dz. U. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2318, z 2019 r. poz. 2826) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje:

§ 1

 1. W związku z wygaśnięciem mandatu członka rady sołeckiej Sołectwa Sikory na skutek złożenia rezygnacji, zarządzam wybory uzupełniające członka rady sołeckiej sołectwa Sikory.
 2. Dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej Sołectwa Sikory zwołuję się na dzień 17 września 2021 roku, na godzinę 17.00 Zebranie Wiejskie Sołectwa Sikory.
 3. Na miejsce zebrania wskazuje się: działkę nr ew. 11/24 we wsi Sikory (plac zebrań).

§ 2

Ustała się następujący porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie wymaganego kworum.
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 4. Przedstawienie informacji n/t wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Dokonanie wyboru członka rady sołeckiej:
  1. Informacja o zadach i trybie wyborów organów sołectwa określonych w statucie sołectwa.
  2. Zgłaszanie kandydatur na członka rady sołeckiej.
  3. Przeprowadzenie głosowania tajnego.
  4. Ustalenie wyników głosowania.
  5. Sporządzenie protokołu z głosowania.
  6. Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania.
 7. Wybór zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok – podjęcie uchwały.
 8. Zgłaszanie wniosków do budżetu gminy Wieliszew na 2022 rok.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie zebrania.

§ 3

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy Wieliszew.

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości mieszkańców poprzez rozplakatowanie na terenie sołectwa i ogłoszenie na stronie internetowej oraz na stronie Biuletynu Informacji Gminy Wieliszew.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Wójta Gminy Wieliszew

Zastępca Wójta

Magdalena Stanisława Radzikowska

17-09-2021
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
17-09-2021
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
17-09-2021
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii
16-09-2021
XXXIV sesja Rady Gminy Wieliszew