Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, pochmurnie
  pochmurnie
  23°C
SESJA RADY GMINY WIELISZEW 30 maja, godz. 10:00

               

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LX sesję Rady Gminy Wieliszew, która odbędzie się w  dniu 30 maja 2023 r., o godz. 10.00.  Sesja odbędzie się w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, z wykorzystaniem środków łączności na odległość.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad LX sesji Rady Gminy Wieliszew.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Gminy /z dn. 30.03.2023 r.  oraz z dn. 19.04.2023 r./.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o działalności Przewodniczącego, Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2023.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Wieliszew.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XIII/156/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Wieliszew jest organem prowadzącym.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej
  w miejscowości Skrzeszew, gmina Wieliszew.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej
  w miejscowości Skrzeszew, gmina Wieliszew.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej
  w miejscowości Skrzeszew, gmina Wieliszew.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej
  w miejscowości Skrzeszew, gmina Wieliszew.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego we wsi Wieliszew, gmina Wieliszew.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego we wsi Wieliszew, obręb Wieliszew Kwietniówka, gmina Wieliszew.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad LX sesji Rady Gminy Wieliszew.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Marcin Fabisiak

 

31-05-2023
Go Green Festiwal - najważniejsze informacje -…
29-05-2023
Ekologiczno-kulinarne miasteczko podczas Go Green…
25-05-2023
Najnowszy numer Gazety Wieliszewskiej
24-05-2023
Informacja o przystąpieniu do wyboru ławników na…