Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, całkowite zachmurzenie
    całkowite zachmurzenie
    17°C
11-09-20 - 11-09-20

Zapraszam do wzięcia udziału w XXII sesji Rady Gminy Wieliszew, która odbędzie się w dniu  11 września 2020 r., o godz. 1000,  w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.         Otwarcie obrad XXII sesji Rady Gminy Wieliszew.

2.         Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.         Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 lipca 2020 r.

4.         Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.         Informacja o działalności Przewodniczącego, Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

6.         Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

7.         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.

8.         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew

na 2020 rok.

9.         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

10.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

11.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wieliszew na rok szkolny 2020/2021.

12.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości

i porządku na terenie gminy Wieliszew.

13.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

14.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy

na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia do zbierania wody opadowej.

15.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej

w miejscowości Kałuszyn gmina Wieliszew.

16.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drogom położonym

w miejscowości Krubin gmina Wieliszew.

17.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym

w miejscowości Olszewnica Stara gmina Wieliszew.

18.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej

w miejscowości Topolina gmina Wieliszew.

19.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym

w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew.

20.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad korzystania z  obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalenia opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy Wieliszew uprawnienia do stanowienia ich wysokości.

21.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krubin (rejon ul. Nowodworskiej i ul. Szafirowej) gm. Wieliszew.

22.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Michałów-Reginów (rejon ul. Nowodworskiej i ul. Warszawskiej) gm. Wieliszew.

23.       Wolne wnioski i informacje.

24.       Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

Marcin Fabisiak