Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, bezchmurnie
    bezchmurnie
    31°C
Radni udzielili wotum zaufania Wójtowi Gminy Wieliszew.

W czwartek 2 lipca br. odbyła się najważniejsza sesja Rady Gminy w roku, podczas której udzielono wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Gminy Wieliszew Pawłowi Kownackiemu.

Podobnie jak w poprzednim roku, Wójt przedstawił Radzie Gminy Raport o stanie gminy za 2019 r. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta, a w szczególności realizację polityki gospodarczej, oświatowej, społecznej, kulturowej i sportowej gminy. 

Nadmienić trzeba, że podobne informacje przekazywane są radnym gminy Wieliszew podczas sesji, przygotowywane przez kierowników referatów i dyrektorów jednostek organizacyjnych. Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat. Swoje stanowisko przedstawić mógł również każdy radny, jak również mieszkaniec. Następnie odbyło się głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania 13 głosami za, dwóch radnych było nieobecnych.

Kolejnym punktem rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia gminy oraz odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedstawionym sprawozdaniu finansowym. Po dyskusji radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Uchwała w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, została przyjęta jednogłośnie 13 głosami, 2 radnych było nieobecnych. Wójt Paweł Kownacki podziękował za pozytywną ocenę oraz podziękował radnym, sołtysom oraz pracownikom za dobrą współpracę.

W trakcie sesji rozpatrzono jeszcze projekty uchwał dotyczące m.in.:

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.

- w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2020 rok.

- w sprawie emisji obligacji komunalnych.

- w sprawie rozpatrzenia petycji.

- w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

- w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających ławnika do Sądu Rejonowego w Legionowie.

- w sprawie wyboru ławnika w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Legionowie na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

- w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wieliszew w 2020 r.

- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krubin gm. Wieliszew (rejon ul. Nowodworskiej).

07-08-2020
Informacja o emisji obligacji komunalnych
05-08-2020
Oferta pracy na stanowisko pracownika…
03-08-2020
6. Ultramaraton Powstańca za nami
03-08-2020
Rolniku, przygotuj się do spisu!