Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
Budżet Gminy Wieliszew na rok 2019

Uchwała Budżetowa Gminy wieliszew na rok 2019

 Nr III/30/2018
Rady Gminy Wieliszew

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit .i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm )  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 

Dochody w łącznej kwocie: 91 374 340,00 zł w tym:

1)      dochody bieżące w kwocie: 81 045 800,00 zł,

2)      dochody majątkowe w kwocie: 10 328 540,00 zł,

­   zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wydatki w łącznej kwocie  91 706 486,00 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące w kwocie 70 044 246,00 zł,

2)      wydatki majątkowe w kwocie 21 662 240,00 zł,

­   zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 332 146,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 332 146,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5 467 854,00 zł  (obligacje komunalne), przeznacza się na rozchody w wysokości 5 467 854,00 zł  zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 220 906,55 zł, pożyczek w wysokości 1 346 947,45 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 1 900 000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości  5 800 000,00 zł, rozchody w wysokości 5 467 854,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 

Limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i kredytów zaciąganych na:

1)        sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,

2)        sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 332 146,00 zł,

3)        spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 5 467 854,00  zł.

§ 5. 

1. Rezerwę ogólną  w wysokości   92 000,00 zł.

2. Rezerwę celowa  w wysokości   208 000,00 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

                                                                           § 6.

  1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
  2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 

  1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
  2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 

  1. Dotacje podmiotowe dla:

1)    Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 855 000,00 zł,

2)    Biblioteki – 230 000,00  zł,

3)    Przedszkola – 225 000,00 zł

        - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 

  1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 510 019,88 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 510 019,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
  2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10. 

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią  Prognozą Finansową

zgodnie z załącznikiem  nr 11 do niniejszej uchwały. 

§ 11. 

Upoważnia się Wójta  do:

1)        zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów, o których mowa w art. 89 ust.1, pkt 1 i 2   z tytułów i w kwotach określonych w uchwale budżetowej na rok 2019,

2)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

3)        zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia

 i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,

4)        dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.

§ 12. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

 § 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

Marcin Fabisiak

Kalendarium wydarzeń
«Listopad 2019»
PWŚCPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2019-11-23
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies