Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
Budżet Gminy Wieliszew na 2017 rok

Uchwała budżetowa Nr XXX/253/2016

Rady Gminy Wieliszew

z dnia 29 grudnia 2016 r.

na rok 2017

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit .i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 64.772.911,56 zł,  w tym:

1)   dochody bieżące w kwocie:  64.472.911,56 zł,

2)   dochody majątkowe w kwocie: 300.000,00 zł,  –  zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie  65.673.408,56 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące w kwocie 55.761.215,91 zł,
 2. wydatki majątkowe w kwocie 9.912.192,65 zł, – zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 900.497,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie  900.497,00 zł.
 2. Przychody budżetu w wysokości 4.514.503,00 zł (kredyty i obligacje komunalne) przeznacza się na  rozchody w wysokości 4.514.503,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 2.178.101,00 zł, pożyczek w wysokości 1.036.402,00 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 1 300 000,00 zł).
 3. Przychody  budżetu w wysokości 5.415.000,00  zł,  rozchody w wysokości 4.514.503,00  zł,  zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i kredytów zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900.497,00 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 4.514.503,00 zł.

 

§ 5.

 1. Rezerwę ogólną  w wysokości   65 675,00 zł.
 2. Rezerwę celowa  w wysokości   160 325,00 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

 

§ 6.

 1. Dochody  i  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 8.

 1. Dotacje podmiotowe dla:

       1)   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 800.000,00 zł,

       2)   Biblioteki – 170.000,00 zł,

       3)   Przedszkola – 180.000,00 zł

             - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje  celowe  dla  podmiotów  zaliczanych  i  niezaliczanych  do  sektora  finansów  publicznych zgodnie załącznikiem nr 9.

 

§ 9.

 1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 395.032,46 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 395.032,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
 2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

 

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem  nr 11 do niniejszej uchwały.

 

§ 11.

 1. Upoważnia się Wójta do:

1)  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów, o których mowa w art. 89 ust.1, pkt 1 i 2 z tytułów i w kwotach określonych w uchwale budżetowej na rok 2017,

2)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

3)  zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia  ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,

4)  dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.

 

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

Kalendarium wydarzeń
«Listopad 2019»
PWŚCPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2019-11-22
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies