Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji miejscowości Góra leżącej na terenie Gminy Wieliszew na lata 2016-2023

Dnia 29 września 2016r. w Urzędzie Gminy Wieliszew odbyła się konferencja prezentująca „Program Rewitalizacji miejscowości Góra leżącej na terenie Gminy Wieliszew na lata 2016-2023”. W trakcie spotkania prelegenci omówili dokument oraz przedstawili dalsze działania związane z procesem wdrażania Programu Rewitalizacji.

Spotkanie informacyjne

29 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Gminy w Wieliszewie odbyły się konsultacje społeczne.

USTAWA O REWITALIZACJI


Ustawa o rewitalizacji definiuje najważniejsze pojęcia i zagadnienia dotyczące procesu rewitalizacji oraz wprowadza jednolitą ścieżkę proceduralną dla tworzenia gminnych programów rewitalizacji w Polsce.


Rewitalizacja to proces kompleksowy i wielowymiarowy, którego głównym celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze zdegradowanym. Powinna być dobrze zaplanowana, poprzez uwzględnienie sfery społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Oprócz remontów i modernizacji, przede wszystkim musi zawierać działania aktywizujące i integrujące lokalną społeczność. W tym celu w ustawie przewidziana jest instytucja Komitetu Rewitalizacji, która stanowić będzie organ opiniujący i doradczy, składający się z przedstawicieli gminy i lokalnej społeczności.

Ustawa przewiduje również dwa, nieobowiązkowe rozwiązania, ułatwiające proces wdrażania programu rewitalizacji. Są nimi:

  • SSR – Specjalna Strefa Rewitalizacji, która pozwoli na wprowadzenie udogodnień w kwestii przyznania dotacji na remonty budynków czy ułatwi procedury administracyjne,
  • Miejscowy plan rewitalizacji, który stanowić będzie podstawę do przekształceń urbanistycznych oraz prac inwestycyjno-budowalnych.

 

WYTYCZNE W ZAKRESIE REWITALIZACJI W PROGRAMACH OPERACYJNYCH NA LATA 2014-2020


Zdecydowana większość funduszy na rewitalizację pochodzić będzie z programów unijnych. W tym zakresie istotne było stworzenie Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, skierowanych do instytucji zarządzających regionalnymi i krajowymi programami operacyjnymi.


W Wytycznych sformułowano warunki, które muszą zostać spełnione, aby projekty został zakwalifikowany do wsparcia ze środków Unii Europejskiej. W Wytycznych szczególnie położony jest nacisk na kompleksowość projektu (powiązanie sfery społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej i środowiskowej) oraz działania, pozwalające na podniesienie jakości życia mieszkańców, poprzez wyprowadzenie z kryzysu obszaru zdegradowanego.


CZYM JEST REWITALIZACJA?


Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji (Art. 2.1., ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji).


CZYM JEST OBSZAR ZDEGRADOWANY?


Obszar, na którym zidentyfikowany został stan kryzysowy (tj. stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych). Może być on podzielony na podobszary, w tym podobszary, które nie posiadają wspólnych granic (warunek – występowanie sytuacji kryzysowej na każdym podobszarze).

 

OBSZAR REWITALIZACJI…


Jest to całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym zamierza się prowadzić rewitalizację. Cechuje go koncentracja negatywnych zjawisk oraz znaczenie dla rozwoju lokalnego. Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, na obszarze określonym jako zdegradowany, występuje co najmniej jednej z następujących negatywnych zjawisk:

1)      gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub

2)      środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub

3)      przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub

4)      technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Przy tworzeniu Programu Rewitalizacji istotna jest partycypacja społeczna. Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji obejmuje ona „przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji”.

W ramach ”Programu Rewitalizacji miejscowości Góra leżącej na terenie Gminy Wieliszew na lata 2016-2023” dnia 8 sierpnia 2016 r. odbyły się dwa spotkania konsultacyjne.

Uczestnikom spotkania rozdano mapy i karty, na których mieszkańcy mieli wskazać:

Karta 1:

-        Wskazanie ulicy/ obszaru, której dotyczy proponowane działanie,

-        Przyczyny wskazania obszaru,

-        Proponowane działania w zakresie rewitalizacji.

Karta 2:

-        Mocne strony

-        Jak wykorzystać potencjał?

-        Negatywne zjawiska

-        Jak rozwiązać problem?

Ze wstępnych analiz wynika, że za obszar zdegradowany mieszkańcy uznali miejscowość Góra.

Następne dwa spotkania odbędą się 29 sierpnia 2016 roku:

1) o godz. 13 – dla sołtysów, radnych, pracowników samorządu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych,

2) o godz. 16 – dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Wszystkie spotkania odbędą się w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie (ul. Modlińska 1).

Wszystkich mieszkańców Gminy Wieliszew serdecznie zapraszamy!


OBSZAR ZDEGRADOWANY I OBSZAR DO REWITALIZACJI

Obszar zdegradowany i obszar do rewitalizacji wskazany zostanie po analizie:

-        wszystkich danych z Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji i Powiatowego Urzędu Pracy,

-        ankiet przeprowadzanych metodą telefoniczną,

-        konsultacjach społecznych.

Kalendarium wydarzeń
«Listopad 2019»
PWŚCPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2019-11-22
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies