Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
Budżet Gminy Wieliszew na 2016 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Wieliszew na rok 2016

Nr XVIII/147/2015

Rady Gminy Wieliszew

z dnia 29 grudnia 2015 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit .i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Dochody w łącznej kwocie 53.047.927,00 zł,  w tym:

1. dochody bieżące w kwocie:  50.409.917,00 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie: 2.638.010,00 zł, ,

– zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.


Wydatki w łącznej kwocie  53.665.552,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 42.965.119,77  zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 10.700.432,23 zł,

– zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3.


1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie  617.625,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z  kredytów w kwocie  617.625,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.582.375,00 zł  (kredyty), przeznacza się na rozchody w wysokości  3.582.375,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 2.050.804,75 zł, pożyczek w  wysokości 231.570,25 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 1.300 000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości  4.200.000,00 zł, rozchody w wysokości  3.582.375,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4.


Limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie    5.000.000,00  zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie     617.625,00  zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 3.582.375,00 zł.


§ 5.


1. Rezerwę ogólną  w wysokości   88.000,00 zł.

2. Rezerwę celowa  w wysokości   112.000,00 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.


§ 6.


1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 7.


1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 8.


1. Dotacje podmiotowe dla:

    1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 650.000,00 zł,

    2) Biblioteki - 200.000,00  zł,

    3) Przedszkola – 192.000,00 zł

        – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 9.


§ 9.


1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 383.273,18 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 383.273,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.


§ 10.


Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią  Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem  nr 11 do niniejszej uchwały.


§ 11.


1. Upoważnia się Wójta  do:

   1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1, z tytułów i w kwotach określonych w uchwale budżetowej na rok 2016,

    2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

    3) dokonywania zmian wydatków  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

    4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych obejmujących środki na zaplanowane zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem tworzenia nowych zdań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.


§ 12.


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.


§ 13.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

                                                                                                                     Marcin FabisiakKalendarium wydarzeń
«Listopad 2019»
PWŚCPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2019-11-23
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies