Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
Budżet Gminy Wieliszew na 2015 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Wieliszew na rok 2015

Nr III/21/2014

Rady Gminy Wieliszew

z dnia 30 grudnia 2014 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1.


Dochody w łącznej kwocie 55 537 862,16 zł,  w tym:

   1. dochody bieżące w kwocie:  46 348 243,07 zł,

   2. dochody majątkowe w kwocie: 9 189 619,09 zł, 

      - ­zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.


Wydatki w łącznej kwocie  59 551 114,16 zł, w tym:

   1. wydatki bieżące w kwocie 39 699 792,70  zł,

   2. wydatki majątkowe w kwocie 19 851 321,46 zł, ­

      - zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3.


1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie  4 013 252,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z  kredytów w kwocie  1 807 596,00 zł oraz pożyczek w wysokości 2 205 656,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 692 404,00 (kredyty), przeznacza się na rozchody w wysokości 1 692 404,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 228 433,00 zł, pożyczek w wysokości 463 971 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 5 705 656,00 zł, rozchody w wysokości  1 692 404,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4.

 

Limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie    5 000 000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie     4 013 252,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 692 404,00 zł.


§ 5.


1. Rezerwę ogólną  w wysokości   100 000,00 zł.

2. Rezerwę celowa  w wysokości   100 000,00 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.


§ 6.


1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 7.

 

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 8.


1. Dotacje podmiotowe dla:

    1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 650 000 zł.,

    2. Biblioteki - 200 000  zł,

    3. Przedszkola – 150 000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 9.


§ 9.


1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 357 538,81 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 357 538,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta , który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.


§ 10.


Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią  Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem  nr 11 do niniejszej uchwały.


§ 11.


1. Upoważnia się Wójta  do:

    1.zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1, z tytułów i w kwotach określonych w uchwale budżetowej na rok 2015,

    2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

    3. dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

    4. dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych obejmujących środki na zaplanowane zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem tworzenia nowych zdań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.


§ 12.


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.


§ 13.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

                                                                                                                   Marcin Fabisiak


Kalendarium wydarzeń
«Listopad 2019»
PWŚCPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2019-11-22
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies