Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
Budżet Gminy Wieliszew na 2014 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Wieliszew na rok 2014

Nr  XXXVIII/379/2013

Rady Gminy  Wieliszew

z dnia 30 grudnia  2013 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ,lit .i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. ,poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. art.242,art.243,art.258,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 )  Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1.

 

Dochody w łącznej kwocie 47 473 120,27 zł, w tym:

1.  dochody bieżące w kwocie:   44 398 156,27 zł,

2.  dochody majątkowe w kwocie: 3 074 964,00 zł,

   - zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.


 

§ 2.

 

 

 

1.  Wydatki w łącznej kwocie  48 796 745,27 zł, w tym:

 

     1) wydatki bieżące w kwocie 39 389 998,34  zł,

 

     2) wydatki majątkowe w kwocie 9 406 746,93 zł,

- zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3.

 

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie  1 323 625,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z  kredytów w kwocie  1 323 625,00 zł, 

2. Przychody budżetu w wysokości 2 176 375 (kredyty), przeznacza się na rozchody w wysokości 2 176 375 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 712 404 zł, pożyczek w wysokości 463 971 zł,).

3. Przychody budżetu w wysokości 3 500 000 zł, rozchody w wysokości 2 176 375 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4.

 

Limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 5 000 000 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 323 625 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 176 375 zł.

 

§ 5.

 

1. Rezerwę ogólną w wysokości - 183 227 zł.

2. Rezerwę celowa w wysokości - 112 000  zł., zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.


§ 6.


1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.


 

§ 7.

 

 

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:

   1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 650 000 zł.,

   2) Biblioteki - 240 000  zł ,

   3) Przedszkola – 200 000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 9.


§ 9.


1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 335 365,64 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 335 365,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2.Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.


§ 10.

 

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.


§ 11.

 

1. Upoważnia się Wójta do:

   1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1, z tytułów i w kwotach określonych w uchwale budżetowej na rok 2014,

    2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

    3) dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

    4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych obejmujących środki na zaplanowane zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem tworzenia nowych zdań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.


§ 12.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku  i podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

                                                                                                                     Marcin Fabisiak
Kalendarium wydarzeń
«Listopad 2019»
PWŚCPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2019-11-22
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies