Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
Budżet Gminy Wieliszew na 2013 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Wieliszew na rok 2013

Nr XXVI/254/2012

Rady Gminy  Wieliszew

z dnia 28  grudnia  2012 roku


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ,lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. art.242,art.258,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)  Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 46 652 426,32  zł,  w tym:

1)   dochody bieżące w kwocie:    42 658 809,45  zł,

2)   dochody majątkowe w kwocie:  3 993 616,87zł,

­    - zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

1.  Wydatki w łącznej kwocie  46 864 572,32 zł, w tym:

1)  wydatki bieżące w kwocie 39 036 411,88  zł,

2)  wydatki majątkowe w kwocie 7 828 160,44 zł,

­   - zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 212 146,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 212 146,00  zł, 

2. Przychody budżetu w wysokości 2 223 991,00 (kredyty), przeznacza się na rozchody w wysokości 2 223 991,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 760 019,00 zł, pożyczek w wysokości 463 972,00 zł,).

3. Przychody budżetu w wysokości 2 436 137,00 zł, rozchody w wysokości 2 223 991,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

    1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00  zł,

    2)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 212 146,00  zł,

    3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 223 991,00 zł,

 

§ 5.

1. Rezerwę ogólną  w wysokości  109 329 ,00 zł.

2. Rezerwę celowa  w wysokości  113 421 ,00  zł. ,zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.


§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na  realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 8.

 1. Dotacje podmiotowe dla:

     1)   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.- 650 000 zł.,

     2)   Biblioteki- 238 557 zł ,

     3)   Przedszkola – 252 500 zł

        - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 9.

 

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią  Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem  nr 10 do niniejszej uchwały. 

 

§ 10.

1. Upoważnia się Wójta  do:

    1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1, z tytułów i w kwotach określonych w uchwale budżetowej na rok 2013,

     2)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

     3) dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

     4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych obejmujących środki na zaplanowane zadania inwestycyjne,o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem tworzenia nowych zdań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących. 

 

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku  i podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

                                                                      

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

                                                                                                               Marcin Fabisiak


Kalendarium wydarzeń
«Listopad 2019»
PWŚCPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2019-11-22
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies