Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
Budżet Gminy Wieliszew na 2012 rok

                                  Uchwała Budżetowa Gminy Wieliszew na rok 2012

NR XVI/141 /11

Rady Gminy  Wieliszew

z dnia 29 grudnia  2011 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit .d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. art.242,art.258,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)  Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1
Dochody w łącznej kwocie 42 904 895,51  zł,  w tym:

1) dochody bieżące w kwocie:41 104 895,51  zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 1 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

1.  Wydatki w łącznej kwocie  42 980 418,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 37 351 680,79  zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 628 737,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3 

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 75 523  zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z  kredytów w kwocie  75 523 zł, 

2. Przychody budżetu w wysokości 2 524 477 (kredyty), przeznacza się na rozchody w wysokości 2 524 477  zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości  2 060 506 zł , pożyczek w wysokości 463 971 zł,) .

3. Przychody budżetu w wysokości 2 600 000 zł, rozchody w wysokości  2 524 477 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 § 4

 

Limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000  zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 75 523  zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 524 477 zł 

§ 5

 

1. Rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 104 000 zł., zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. 

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 7 

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 8 

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 600 000 zł,

2) Biblioteki - 224 200 zł ,

3) Przedszkola – 250 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 9.

                                                                   § 9

Ustala się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej w wysokości  972 zł.

 

§ 10

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią  Prognozą Finansową,zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.   

§ 11

1. Upoważnia się Wójta  do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1, z tytułów i w kwotach określonych
w uchwale budżetowej na rok 2012,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

3) dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

4) dokonywanie zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych obejmujących środki na zaplanowane zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale,
z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.
 


                                                                                  § 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 


§ 13
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku  i podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  Przewodniczący Rady Gminy   
Józef Borzewski                            

 

                                      

Kalendarium wydarzeń
«Listopad 2019»
PWŚCPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2019-11-22
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies