Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
Elementy strategii

Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Wieliszew określa główne, długofalowe cele oraz takie kierunki działania i taką alokację zasobów, które są konieczne dla zrealizowania tych celów. Składa się na nią zespół decyzji kształtujących długookresowe zmiany strukturalne, ilościowe i jakościowe. W języku potocznym używa się tego określenia, jako synonimu istotnych zmian i ważnych decyzji, a także jako metody gwarantującej sukces.

Istota Strategii polega na wyborze sposobów realizacji wizji, celu nadrzędnego i celów głównych w określonych warunkach, przy danych ograniczeniach, w ramach przyjętego horyzontu czasowego. Strategia nigdy nie jest dokumentem zamkniętym i ulega stałym modyfikacjom. Trzeba bowiem poszukiwać możliwości zwiększenia efektywności gospodarowania i poprawy warunków życia mieszkańców nawet w takich sytuacjach, gdy zewnętrzne warunki działania nie ulegają korzystnym zmianom. Ale wśród korzyści wynikających z opracowania aktualizacji strategii należy wymienić:

  - Sformułowanie klarownego obrazu celów i kierunków zrównoważonego rozwoju gminy Wieliszew    
   - Wskazanie sposobów lepszego wykorzystania zasobów, którymi dysponuje gmina
   - Podporządkowanie i ukierunkowanie działań doraźnych na realizację celów długofalowych
   - Zmniejszenie niepewności oraz ryzyka działania miejscowych przedsiębiorców
   - Zwiększenie szans na pozyskanie inwestorów zewnętrznych
   - Długofalowa koordynacja działań gospodarczych, społecznych i ekologicznych
  - Przełamywanie w społeczności lokalnej poczucia bezsilności, braku wiary we własne siły, braku perspektyw i uzależnienia od sektora rządowego
   - Identyfikacja czynników rozwoju gminy, a więc silnych stron gminy i szans rozwojowych, które należy szczególnie wykorzystać oraz słabych stron i zagrożeń zewnętrznych, które należy uwzględnić w planach działania i tam, gdzie jest możliwe – przezwyciężać
   - Ułatwienie władzom gminy efektywniejszego gospodarowania budżetem
   - Zwiększenie szans gminy na uzyskanie dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania

Rola zaangażowania społecznego w budowie strategii jest bardzo ważna. Jest oczywiste, że im więcej osób zaangażuje się w proces budowania strategii i im bardziej będą się one z nią utożsamiały, tym większa będzie szansa na jej pomyślną realizację. W pracę nad niniejszym opracowaniem organizator procesu – władze samorządowe Wieliszewa, włączyły aktywnych mieszkańców zainteresowanych rozwojem swojej małej ojczyzny. Warsztaty zorganizowane były na terenie Urzędu Gminy w Wieliszewie – blisko mieszkańców i ich problemów. W sprawach, które dotyczą ich samych są oni najlepszymi ekspertami i z różnych względów (majątek, interesy, tradycje rodzinne itp.) mają prawo współtworzenia zapisów w strategii, są także materialnie zainteresowani przyszłością swojej miejscowości oraz całej gminy. Dlatego tak ważną sprawą jest tzw. uspołeczniony proces aktualizacji strategii. Właśnie ten społeczny charakter aktualizacji strategii zrównoważonego rozwoju Wieliszewa odróżnia ten dokument od innych, tworzonych metodą ekspercką. 

Dzięki społeczności lokalnej, która wzięła udział w pracach nad strategią można uznać jej tekst za dokument zawierający projekcję własnych celów i dążeń. Jest przygotowana do samodzielnego jej wdrożenia, realizacji i kontroli. Poprzez współautorstwo strategii społeczność lokalna jest silniej umotywowana do jej wdrożenia i staje się jej naturalnym rzecznikiem oraz sojusznikiem samorządu lokalnego.

Podstawowe założenia strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Wieliszew.

W uzasadnieniu potrzeby budowania strategii wymienione zostały niektóre założenia. Za najważniejsze, przyjęte w procesie budowania niniejszej strategii uznano:

   + Współdziałanie, czyli zapewnienie mieszkańcom, organizacjom gospodarczym i społecznym wpływu na kształt programu rozwoju oraz możliwości aktywnego włączenia się w proces jego realizacji.

   + Wybór zadań – przy ograniczonych zasobach skuteczne i efektywne działanie może mieć miejsce tylko wtedy, gdy nastąpi koncentracja na realizacji celów najważniejszych, tzn. takich, które tworzą nowe możliwości rozwojowe, stanowią wyzwanie, dają szansę na mierzalne efekty w postaci wzrostu obrotów firm, wzrostu liczby przedsiębiorstw, zatrudnienia i jednocześnie są możliwe do osiągnięcia w określonym przedziale czasowym.

    + Rozwój inicjatyw lokalnych, utrzymywanie wysokiego poziomu aktywności mieszkańców – najważniejszym zasobem lokalnym gminy są jej mieszkańcy, kultywujący wartości kulturowe, angażujący się w przedsięwzięcia społeczne oraz kształtujący swoje warunki życia w oparciu o zaangażowanie gospodarcze i kwalifikacje zawodowe.

 

WIZJA ROZWOJU GMINY WIELISZEW:

Położona nad Zalewem Zegrzyńskim Gmina Wieliszew zaspokaja potrzeby bytowe mieszkańców oraz planowo kreuje rozwój społeczno - ekonomiczny zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Gmina Wieliszew jest znanym na Mazowszu ośrodkiem rekreacyjno - wypoczynkowym.

 
POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Gmina Wieliszew to doskonałe miejsce dla uprawiania turystyki weekendowej, zarówno dla osób spędzających czas aktywnie, jak i szukających spokoju i wytchnienia wśród pięknej przyrody. Obejmująca ponad 100 kmkw., a licząca ponad 11 tys. mieszkańców gmina położona jest w środkowej części województwa mazowieckiego w widłach Wisły i Narwi, niespełna 30 km na północ od Warszawy. Z Warszawy do Wieliszewa można dojechać samochodem lub komunikacją- autobusy L-9 i L10. W sezonie letnim połączenia autobusowe zapewniają dogodny dojazd dla korzystających z zagospodarowanej plaży z wyodrębnionym miejscem do kąpieli w Zalewie Zegrzyńskim. Można tu atrakcyjnie spędzić weekend po ciężkim tygodniu pracy. Mimo, że dojazd samochodem z centrum Warszawy zajmuje jedynie 30 - 40 minut nie odczuwa się tu zupełnie bliskości wielkiego miasta.

Znajdują się tu zespoły leśne, łąki, jeziora, stawy i liczne pomniki przyrody. 16 spośród nich przechodzi regularne okresowe konserwacje. Stwarzają one doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji. Każdy z odwiedzających naszą gminę znajdzie tu coś dla siebie - miłośnicy sportów wodnych największy zbiornik wodny na Mazowszu, Zalew Zegrzyński.

Natomiast wędkarze, obfitujące w wiele gatunków ryb łowiska dzikiej Narwi. Rowerzyści wiele kilometrów malowniczych tras, oraz dwa szlaki turystyczne: II część niebieskiego szlaku wzdłuż Narwi i Wisły WA1459n Nieporęt - Choszczówka (29 kilometrowa, urozmaicona trasa Zegrze - Poddębie - Łąki Kałuszyńskie - Kępa Kikolska - Janówek), z malowniczym półtorakilometrowym Łącznikiem Kałuszyńskim.

Przez teren gminy przechodzi część szlaku czerwonego WA 1420 Modlin - Wiązowna.

Wybierając się na wędrówkę warto jest więc zaopatrzyć się w lornetkę, aby móc podziwiać mnogość osiadłych tu ptaków. W lasach natknąć się można na  wiele gatunków ssaków i płazów. Podmokłe tereny i leśne zagajniki w pobliżu pól uprawnych szczególnie upodobały sobie jelenie, sarny i dziki. O czystości gminy i jej środowiska wodnego świadczy także obecność bobrów i wydr w rejonie Komornicy.

Walory tutejszej przyrody doceniło już wielu ludzi, świadczy o tym powiększająca się z roku na rok liczba tzw. działkowiczów.

Lokalne plany zagospodarowania przestrzennego przewidują wytyczenie tras rowerowych wzdłuż całej gminy, a przy współpracy z sąsiednimi samorządami planuje się poprowadzenie ścieżek łączących Legionowo, Serock i Warszawę. Powstały w ten sposób ciąg turystyczny umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie zarówno rowerzystom jak i pieszym.

Gminy Powiatu Legionowskiego w realizacji inwestycji wspierających rozwój turystyki liczą na wsparcie z funduszy europejskich. W Wieliszewie wytypowano wiele dróg leśnych nadających się do rowerowych eskapad.

Prawdziwą gratką dla miłośników dwóch kółek jest trasa przebiegająca północną granicą gminy - wałem ciągnącym się nad Narwią od zachodnich granic gminy (w pobliżu Nowego Dworu Maz.) i dalej nad Zalewem Zegrzyńskim od zapory w Dębem do Zegrza.

Ofertą godną uwagi są także organizowane od kilku lat w sezonie letnim spływy kajakowe po Zalewie Zegrzyńskim i Narwi na odcinku od Dębego do Nowego Dworu Maz. Rzeka jest tu raczej spokojna, widoki natomiast pozostawiają niezapomniane wrażenia. Wodniakom towarzyszą często ogniska rozpalane u kresu podróży na skąpanych w zachodzącym słońcu plażach.

Aktywnie wypocząć można odwiedzając stadninę koni „Alicja” w Wieliszewie, „Ławra” w Łajskach, w stajni „Klucz”, „Mandragora” w Olszewnicy Nowej oraz klub jeździecki „Vena Sport” w Łajskach. 

Na terenie gminy znajdują się również zabytki położone w miejscowościach, mogących poszczycić się ponad 700 letnią tradycją, znajdujących się na historycznym szlaku wiodącym ze stolicy na wschód i północ kraju.

Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego opracowane zostały w oparciu o „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wieliszew”. Podstawowym elementem warunkującym i ograniczającym przestrzenne zagospodarowanie terenu gminy są bogate walory przyrodniczo - krajobrazowe.

Istnieje zatem konieczność dostosowania rozwiązań projektowych oraz działalności realizacyjnej do układu przyrodniczo - krajobrazowego, szczególnie w obrębie strefy obszaru chronionego krajobrazu.

Ochrona tych terenów jest konieczna również z uwagi na ich rolę w systemie nawietrzania i powiązań przyrodniczych województwa mazowieckiego, ponieważ stanowią główny trzon terenów otwartych i podstawowy ciąg powiązań przyrodniczych o znaczeniu regionalnym. Obowiązujące na tych terenach zasady ochrony ujęte w postaci ograniczeń, zakazów i nakazów, zawiera Rozporządzenie Wojewody Warszawskiego w sprawie utworzenia Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 
ANALIZA SWOT

Przeprowadzona analiza przemian społeczno – gospodarczych gminy Wieliszew oraz uwarunkowań jej dalszego rozwoju w sferze zasobów, gospodarki i społeczności umożliwia zidentyfikowanie czynników wpływających stymulująco i osłabiająco na rozwój gminy. Analiza czynników rozwoju (SWOT) została przeprowadzona w trakcie otwartego spotkania z udziałem mieszkańców gminy.

Nazwa ta pochodzi od pierwszych liter angielskich słów:

Strengths - mocne strony,
Weaknesses - słabe strony,
Opportunities – szanse,
Threats – zagrożenia.

Metoda SWOT wykorzystuje prosty schemat klasyfikacji, dzieląc wszystkie czynniki wpływające na obecny i przyszły strategiczny kształt wszelkich zasobów gminy:

- wg miejsca powstawania - na wewnętrzne i zewnętrzne,
- wg sposobu oddziaływania - na pozytywne i negatywne.

Ze skrzyżowania tych dwóch kryteriów powstają cztery grupy czynników:

- zewnętrzne pozytywne - szanse,
- zewnętrzne negatywne - zagrożenia,
- wewnętrzne pozytywne - mocne strony,
- wewnętrzne negatywne - słabe strony.

Analiza SWOT polega na zidentyfikowaniu wymienionych czterech grup czynników, opisaniu ich wpływu na rozwój gminy, a także na ocenie możliwości osłabiania lub wzmacniania ich wpływu. Prowadzi to do wyboru strategii rozwoju. W Wieliszewie wyniki analizy prezentują się następująco:

 
Czynniki wspomagające rozwój gminy.

Mocne strony:

-Położenie geograficzne, bliskość Warszawy,
-Mocny potencjał ludzki zarządzających gminą,
-Zakłady pracy,
-Wykształcenie,
-Służba zdrowia,
-Selektywny odbiór odpadów,
-Walory krajobrazowe, turystyczne, przyrodnicze,
-Infrastruktura umożliwiająca przyjęcie wymagających inwestorów,
-Migracja ze stolicy do Wieliszewa,
-Sezonowy wzrost liczby mieszkańców,
-Sieć szkół,
-Działalność OSP,
-Bezpieczeństwo,
-Bogaty księgozbiór bibliotek,
-Bliskość węzłów komunikacyjnych: drogowych, kolejowych, lotniczych,
-Dobre zarządzanie budżetem gminy,
-Znaczny udział inwestycji w budżecie gminy.

Szanse:

-Wzrost zamożności społeczeństwa,
-
Dostęp do funduszy z Unii Europejskiej,
-Wzrost aktywności społecznej,
-Zainteresowanie inwestorów z poza gminy,
-Zmiana przeznaczenia terenów rolniczych na cele nierolnicze,
-Partnerstwo publiczno - prywatne,
-Budowa lotniska w Modlinie,
-Budowa trasy Olszynka Grochowska,
-Moda na zdrowy styl życia,
-Odbudowa Kanału Bródnowskiego - renaturalizacja terenów,
-Przestrzeganie zasad Zrównoważonego Rozwoju.

Czynniki ograniczające rozwój gminy.

Słabe strony:

-Słaba baza rekreacyjno - noclegowa,
-Brak cmentarza,
-Nie w pełni zadowalająca baza lokalowa szkół,
-Brak znaczących, cyklicznych imprez kulturalnych, sportowych,
-Niedostateczna baza służby zdrowia,
-Brak czytelni i dostępu do Internetu,
-Zły stan dróg,
-Niepełna sieć kanalizacji,
-Brak bankomatów,
-Ograniczone możliwości gastronomii,
-Brak ośrodków kultury.

Zagrożenia:

-Duże bezrobocie,
-Skutki powodzi,
-Katastrofy ekologiczne, akcje terrorystyczne (w gminie znajdują się ropociągi, gazociągi. Na potrzeby wodociągów jest składowany chlor),
-Niska świadomość ekologiczna,
-Rozproszona zabudowa,
-Patologie społeczne,
-Migracja ludzi wykształconych.

Informacje, które są zawarte w tej strategii głównie pochodzą z Urzędu Gminy, ale najważniejszymi informatorami byli mieszkańcy. To oni wiedzą najlepiej, czego im brakuje, czy jest dobrze i czy istnieją jakieś problemy, które trzeba w mniejszym lub większym stopniu zwalczać.

CELE STRTEGII

Analizie i weryfikacji poddano wytyczne i zadania zawarte w dokumencie Strategii. Analiza polegała na porównaniu obecnych realiów (analiza SWOT i diagnoza statystyczna gminy) z opisami gminy i regionu zawartymi w diagnozie dokumentu strategii z 1997 roku. Na tej podstawie w trakcie seminarium formułowano strategiczne kierunki rozwoju gminy do roku 2013.

Przedstawione kierunki rozwoju gminy Wieliszew do roku 2013 są kontynuacją realizacji Strategii. Polityka rozwoju lokalnego prowadzona będzie z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Głównym zadaniem dla lokalnego samorządu jest kształtowanie funkcji gminy jako miejsca  przyjaznego dla:

-dotychczasowych i nowych mieszkańców,
-inwestorów przestrzegających zasad Zrównoważonego Rozwoju,
-podejmowania działalności rekreacyjno-rehabilitacyjnych przez podmioty.

Cele zostaną osiągnięte poprzez koncentrację zasobów i wysiłków organizacyjnych na programach i działaniach, które zapewnią:

-ochronę środowiska,
-dostępność komunikacyjną,
-przepływ informacji,
-promocję zasobów,
-rolnictwo ekologiczne,
-dostosowanie usług do potrzeb mieszkańców i biznesu,
-rozwój bazy dla rekreacji i wypoczynku,
-rozwój bazy dla usług rehabilitacyjnych.

Celem nadrzędnym strategii jest wysoki poziom życia mieszkańców Gminy Wieliszew.

Natomiast celem głównym strategii jest właściwe korzystanie ze środowiska.

Cel ten realizowany będzie w obrębie następujących dziedzin i przypisanych im zadań:

Środowisko naturalne:

- Zachować istniejące walory przyrodnicze gminy.
- Zatrzymać postępującą degradację jakości wód powierzchniowych i płytkich.
- Uporządkować gospodarkę odpadami.
- Minimalizować okresowe zanieczyszczenie powietrza związane z uruchamianiem produkcji warzywniczej pod osłonami.
- Odtworzyć zasoby wodne w ramach „małej retencji”.
- Konsekwentnie realizować zalesienia, dolesienia, zadrzewienia śródpolne, przydrożne i przywodne.

Zagospodarowanie terenu:

- Chronić historyczne układy urbanistyczne.
- Ograniczać nowe budownictwo do obszarów obecnego zainwestowania.
- Wprowadzić ład przestrzenny na terenach rekreacyjnych wewnątrz obszaru chronionego krajobrazu.
- Narzucić ramowe kanony architektoniczne nawiązujące do regionalnych wzorów architektonicznych.
- Ograniczyć na terenach wiejskich wysokość wznoszonych budynków do dwóch kondygnacji.
- Chronić i odbudowywać parki i układy zieleni na terenach zurbanizowanych.

Układ komunikacyjny:

- Poprawić jakość istniejącej sieci drogowej.
- Poszerzyć drogi krajowe i wojewódzkie przecinające gminę.
- Zarezerwować tereny dla przebiegu nowych tras komunikacyjnych.
- Zrealizować ciąg spacerowo - rekreacyjny i ścieżki rowerowe na terenie gminy.
- Ułożyć chodniki wzdłuż dróg przebiegających przez wsie.
- Zrealizować budowę zatok na przystankach komunikacji publicznej.
- Budować parkingi.

Infrastruktura:

- Rozwinąć system zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
- Rozbudować systemy kanalizacji.
- Rozbudować i zmodernizować budynek siedziby urzędu gminy.
- Dokonać zmian przeznaczenia na terenach wytypowanych pod budownictwo mieszkaniowe rekreacyjne i przemysłowe.

Programy jakie gmina postanowiła zrealizować:

1) Program zwodociągowania gminy - zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy możliwości korzystania z wody zdatnej do picia.
2) Program kanalizacji i oczyszczania ścieków – zapewnienie skutecznego oczyszczenia ścieków a przez to zmniejszenie zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców oraz uzbrojenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i rekreacyjne.
3) Program utrzymania czystości i porządku – dalsza realizacja istniejącego systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych zapewniającego utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.
- prężna i wielokierunkowa gospodarka

Cel ten realizowany będzie w obrębie następujących dziedzin i przypisanych im działań:

Rozwój gospodarczy:

- Rozwinąć sektor usług.
- Stymulować rozwój mieszkalnictwa.
- Rozwijać przemysł i „czyste” technologie.
- Wykreować administracyjne, handlowe, kulturalno-sportowe centrum gminy.
- Kreować zrównoważony rozwój przy współpracy z sąsiednimi gminami.
- Promować gminę i przyciągać inwestorów.
- Promować agroturystykę.
- Rozwinąć komunikację.
- Stymulować i pobudzać przedsiębiorczość mieszkańców.

Programy jakie gmina postanowiła zrealizować:

1) Program zagospodarowania walorów rekreacyjnych – zwiększenie atrakcyjności gminy przez odpowiednie zagospodarowanie jej walorów rekreacyjnych.

- mądre, zdrowe i zamożne społeczeństwo

Cel ten realizowany będzie w obrębie następujących dziedzin i przypisanych im zadań:

Infrastruktura społeczna:

- Rozwinąć bazę sportową.
- Tworzyć ofertę sportowo – kulturalną dla młodzieży.
- Stworzyć infrastrukturę dla rekreacji ogólnodostępnej (trasy rowerowe, piesze, narciarskie, miejsca biwakowe, parkingi, zaplecze gastronomiczne).
- Optymalizować bazę przedszkolną i szkolną.
- Zwiększyć stopień bezpieczeństwa publicznego.
- Ograniczać zasięg patologii społecznych.
- Organizować imprezy integrujące, spotkania towarzyskie.

Programy jakie gmina postanowiła zrealizować:

1) Program edukacji ekologicznej – ograniczenie degradacji środowiska przez podniesienie świadomości ekologicznej zarówno stałych mieszkańców gminy jak i osób wypoczywających na ich terenie.
2) Program integracji społeczności lokalnej – zachęcenie mieszkańców do współdziałania w takich dziedzinach jak: wielofunkcyjny ekorozwój terenów wiejskich; podejmowanie przez społeczne komitety budowy urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej zwłaszcza wodociągów i kanalizacji oraz dróg gminnych; sąsiedzka pomoc najbardziej potrzebującym; zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

MONITORING STRATEGII

Już w trakcie procesu tworzenia strategii uczestnicy uznali za celowe przeprowadzanie weryfikacji dokumentu raz na pięć lat. Weryfikacja ta, przeprowadzana w uspołecznionym procesie; z wykorzystaniem ankiety, która została przeprowadzona w ramach prac nad aktualizacja oraz szerokim udziałem mieszkańców, w procesie zbliżonym do tego z okresu tworzenia. Działanie to służyć będzie ocenie realizacji oraz uaktualnieniu zapisów w strategii zwłaszcza w jej niezrealizowanej części. W czasie weryfikacji mogą powstawać zupełnie nowe cele szczegółowe i projekty dotyczące tych aspektów życia w gminie, których w dniu dzisiejszym uczestnicy nie byli w stanie przewidzieć. Pamiętać jednak należy o konsekwentnym dążeniu do poprawy jakości życia mieszkańców zawartych w wizji, celu nadrzędnym oraz w celach głównych – te bowiem elementy strategii zmianom i modyfikacjom nie powinny być poddawane. Aby monitoring działał bez żadnych zarzutów informacje w nim zawarte muszą być wiarygodne i muszą opierać się na niepodważalnych danych; muszą być zbierane i sprawdzane w sposób ciągły; musi się koncentrować na sprawach gdzie istnieje największe prawdopodobieństwo wystąpienia największych odchyleń; musi być zgodny z realiami projektu; musi być skoordynowany z tokiem pracy tak, aby nie wpływało na ich jakiekolwiek spowolnienie czy też nie przeszkadzało w realizacji podejmowanych działań; musi być na tyle elastyczny, żeby mógł szybko reagować na zachodzące zmiany.

 

STRATEGIA GMINY DLA KAŻDEGO ma za zadanie pokazanie i uświadomienie społeczności Gminy Wieliszew spraw, które są ważnymi sprawami, a które są wdrażane w życie każdego kto mieszka na tym terenie, a i tych którzy są tu tylko przejazdem. Strategia pomoże niektórym jednostkom w zrozumieniu i zorientowaniu się co władze Gminy Wieliszew robią w sprawach ważnych dla mieszkańców, w sprawach które niekiedy zdaniem mieszkańców są najważniejsze.

Istota Strategii polega na wyborze sposobów realizacji wizji, celu nadrzędnego i celów głównych w określonych warunkach, przy danych ograniczeniach, w ramach przyjętego horyzontu czasowego. Strategia nigdy nie jest dokumentem zamkniętym i ulega stałym modyfikacjom. Trzeba bowiem poszukiwać możliwości zwiększenia efektywności gospodarowania i poprawy warunków życia mieszkańców nawet w takich sytuacjach, gdy zewnętrzne warunki działania nie ulegają korzystnym zmianom. Ale wśród korzyści wynikających z opracowania aktualizacji strategii należy wymienić:

 

Kalendarium wydarzeń
«Listopad 2019»
PWŚCPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2019-11-23
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies