Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
Budżet Gminy Wieliszew na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 37 578 019 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 34 573 019 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 3 005 000 zł,
­ zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 60 133 882 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 28 359 038 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 31 774 844 zł,
­ zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 22 555 863 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)  kredytów w kwocie 12 200 000 zł,
2)  nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 5 265 886 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 089 977.zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 989 664 zł, przeznacza się na rozchody w wysokości 989 664 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 802 164 zł, pożyczek w wysokości 187 500 zł) .
3. Przychody budżetu w wysokości 23 545 527 zł, rozchody w wysokości 989 664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 200 000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
989 664 zł,

§ 5


1. Rezerwę ogólną w wysokości 90 000 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.-1 800 000 zł.,
2) Biblioteki- 225 820 zł ,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 9.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.


1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 280 000 zł,
2) wydatki 280 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010r.
§ 11

Ustala się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 500 zł.


§ 12.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.


§ 13.

1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 13 i nr 14 do niniejszej uchwały,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 3 000 000 zł,
3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,


§ 14.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Kalendarium wydarzeń
«Listopad 2019»
PWŚCPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2019-11-22
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies