Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
Budżet Gminy Wieliszew na 2007 rok
•Dochody budżetu gminy - 26.954.014 zł.
•Wydatki budżetu gminy - 28.779.014 zł.
•Wydatki inwestycyjne nie objęte programami wielolletnimi - 1.058.000 zł.
•Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007/09 - 46.096.012 zł w tym na 2007 r. - 10.606.012 zł.
•Łączne wydatki inwestycyjne w 2007 r. - 11.664.012 zł.
•Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - 708.362 zł.
•Deficyt budżetu gminy - 1.825.000 zł zostanie pokryty z zaciąganych kredytów w kwocie - 1.075.000 zł i zaciąganych pożyczek w kwocie - 750.000 zł.
•Przychody (kredyty i pożyczki) budżetu - 4.152.685 zł.
•Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) - 2.327.685 zł.
•Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.
•Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 1.921.306 zł.
•Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 241.844 zł.
•Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 120.000 zł.
•Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 120.000 zł.
•Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury - 802.000 zł.
•Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 114.000 zł.
•Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 300.000 zł.
•Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 407.977 zł.
•Dochody z zakresu administracji rządowej odprowadzane się do budżetu państwa - 38.535 zł.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

•sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000 zł,
•sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.825.000 zł,
•spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 2.397.900 zł.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

•zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
•zaciągania zobowiązań:
- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości - 10.606.012 + 708.362 zł,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku - 2.000.000 zł,
•dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
•przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
•przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
•lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
Kalendarium wydarzeń
«Listopad 2019»
PWŚCPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2019-11-23
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies