Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
Projekty

Projekt pn. "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020Wiejski dom kultury w Olszewnicy Starej!

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020

Jezioro Wieliszewskie będzie powiększone!

" Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

 

NABÓR DLA MIESZKAŃCÓW ZAINTERESOWANYCH WYMIANĄ PIECA  


Nabór dla mieszkańców zainteresowanych wymianą pieca. W pełni wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z niezbędnymi załącznikami można składać osobiście w Urzędzie Gminy Wieliszew w pokoju nr 10 lub drogą elektroniczną na adres: dkarkowska@wieliszew.pl.

 

Wieliszewskie Laboratorium Kluczowych Kompetencji 

Termomodernizacja projektów użyteczności publicznej w Gminie WieliszewE-urząd – urząd przyjazny mieszkańcom


 

 

 

 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Gminie Wieliszew dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 115.322,65 zł


 


 

 

 

Wsparcie Gminy Wieliszew w budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Skrzeszew, Kałuszyn i Olszewnica Nowa dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 847.997,12 zł

 
1 września odbyło się oficjalne przywitanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupionego przez Gminę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krubinie. Samochód marki Mercedes zasilił bazę sił i środków systemu SWD ST Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

 

 

Podpisana została umowa dotycząca realizacji wspólnego projektu budowy ścieżek rowerowych na terenie ośmiu gmin: Legionowa, Wieliszewa, Nieporętu, Czosnowa, Łomianek, Nowego Dworu Mazowieckiego, Radzymina i Jabłonny.

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
„Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie gmina Wieliszew"


 

 

 

 

 

Gmina Wieliszew realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:


Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź
 

 

 

Wsparcie Gminy Wieliszew w budowie systemu kanalizacyjnego w miejscowościach Michałów-Reginów oraz Łajski dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 116.105,28 zł

Zestawienie wniosków i projektów od 2010 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem

 

 

 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie gmina Wieliszew dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 190 000 złNabór do programu modernizacji kotłowni – wymiana pieca
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Wieliszew

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Gminie Wieliszew dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 77.545,00 zł.

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 0126014 Skrzeszew-Chotomów na odcinku od km 0+000 do km 2+485

Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych

Modernizacja oświetlenia elektrycznego na energooszczędne typu LED w placówkach oświatowych w gminie Wieliszew dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 124.712,16 zł

 

 


 


Zestawienie wniosków i projektów od 2010 r. do czerwca 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem


 

 


Wieliszewska Akademia Młodego Człowieka


Wartość projektu: 469.890,00 zł

Wartość dofinansowania: 401.950,00 zł

Okres realizacji projektu: 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r.

Źródło finansowania: Projekt „Wieliszewska Akademia Młodego Człowieka” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.        

Liczba dzieci objętych wsparciem:  Wsparciem zostanie objętych 238 uczniów klas IV-VI
z trzech  szkół podstawowych z terenu Gminy Wieliszew (Zespół Szkół Łajskach, Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Janówku, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie).

Działania w ramach projektu:

- zajęcia wyrównawcze prowadzone w 3 modułach: język polski, matematyczno-przyrodniczy, język angielski, o tematyce zajęć dostosowanej do potrzeb uczniów w oparciu o podstawę programową. Zajęcia dla uczniów klas VI mają na celu przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty. Zajęcia prowadzone w grupach 8 osobowych (łącznie 11 grup),
w ilości 385h w każdym module w roku szkolnym 2014/2015,

- zajęcia dodatkowe prowadzone w 3 modułach: ICT, matematyczno-przyrodniczy, język obcy, mające na celu rozwijanie kompetencji kluczowych. Zajęcia prowadzone w grupach 8 osobowych (łącznie 3 grupy), w ilości 630 h w roku szkolnym 2014/2015,

- uruchomienie 3 Szkolnych Ośrodków Kariery, przeprowadzenie badania i określenia predyspozycji zawodowych uczniów,

- organizacja 18 wycieczek mających na celu pobudzenie zainteresowania rozwijaniem kompetencji kluczowych oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce,

- organizacja 220 h warsztatów profilaktycznych i 2 spektakli w ramach realizacji Programu przeciwdziałania patologiom społecznym.

Realizacja zajęć odbywa się z wykorzystaniem zestawów multimedialnych oraz materiałów dydaktycznych wspierających i uatrakcyjniających zajęcia.

 

  Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieliszew
 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

 

Projekt „Wieliszewski Internet - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieliszew”


                                          


Projekt „Wieliszewski Internet - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieliszew”

został  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności”.

Remont i wyposażenie budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturowe we wsi Janówek Pierwszy

 

 

Wartość projektu: 97 450,31 zł

Wartość dofinansowania: 63 382 zł

Okres realizacji: marzec-listopad 2014r.

Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Wniosek pozytywnie oceniony przez Lokalną Grupę Działania – Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. 

Cel projektu:

Celem operacji jest podniesienie standardów świadczonych usług społeczno-kulturalnych przez instytucję kultury poprzez remont i wyposażenie budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne we wsi Janówek Pierwszy.

Działania w ramach projektu:

W ramach realizacji projektu wyremontowany zostanie budynek przy ul. Dworcowej 5 w Janówku Pierwszym.

 


Aktywni mieszkańcy Gminy Wieliszew


 

Wartość projektu: 53 495,08 zł

Wartość dofinansowania: 42 796,06

Okres realizacji: marzec-listopad 2014r.

Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wniosek pozytywnie oceniony przez Lokalną Grupę Działania – Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest rozwijanie aktywności społecznej poprzez realizację wspólnych inicjatyw (szkolenia, warsztaty, edukację kultury fizycznej oraz organizację wieczorów filmowych))  oraz promocję aktywnego trybu życia poprzez wspólne wyjazdy, wycieczki i organizację koncertu - wśród mieszkańców Gminy Wieliszew z różnych grup wiekowych.

Działania w ramach projektu:

- Szkolenie z obsługi komputera i dostępu do Internetu skierowane do 20 osób w wieku 50+.

- Wyjazd do teatru dla 50-osobowej grupy.

- 3-dniowa wycieczka do Krakowa dla 50-osobowej grupy.

- Warsztaty wokalne skierowane do 20-osobowej grupy. 

- Program edukacji kultury fizycznej w ramach, którego przewidziany jest wykład dietetyka dotyczący zmian biologicznych związanych z wiekiem a zasady zdrowego żywienia dla 60- osobowej grupy oraz  siedmiotygodniowy program ruchowy w klubie fitness pod okiem instruktora skierowany do 40-osobowej grupy.

- Wieczory filmowe – bez ograniczeń.

 

Na zakończenie projektu zaplanowano zorganizowanie przez uczestników projektu oraz osób ze środowiska lokalnego wspólnego koncertu. Impreza odbędzie się w sali widowiskowej Urzędu Gminy, na dużej scenie.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.


 Franek i Jola chodzą do przedszkola

 

             

 

Wartość projektu:                                928.525,68 zł

Wartość dofinansowania:                    789.246,83 zł 

Okres realizacji projektu:                    01.06.2013 r. – 30.06.2015 r.

Źródło finansowania:                        Projekt ,,Franek i Jola chodzą do przedszkola’’ jest  współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Liczba dzieci objętych wsparciem:      Wsparciem zostanie objętych  291 dzieci w wieku 3-6 lat, przy czym 34 z nich to dzieci w wieku 3-5 lat dotychczas nieuczestniczące w edukacji przedszkolnej.

Kalendarium wydarzeń
«Listopad 2019»
PWŚCPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2019-11-23
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies