Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
Organizacje

„Stowarzyszenie Sąsiedzkie”

adres: Janówek Pierwszy ul. Kwiatowa 12, 05-124 Skrzeszew 

WWW: http://www.janowekpierwszy.waw.pl

e-mail: stowarzyszenie@janowekpierwszy.waw.pl


Prezes Marek Babecki tel.: 22 357 26 87, 606 307
063

„Stowarzyszenie Sąsiedzkie” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie z datą dokonania wpisu 23 marzec 2011 r. o nr KRS 0000381686.

Stowarzyszenie uzyskało Numer Identyfikacji Podatkowej 13 kwietnia 2011 r. NIP 5361901856.

14 kwietnia 2011 r. Urząd Statystyczny w Warszawie wydał zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z numerem 1428866568.

Od 18 kwietnia 2011 r. Stowarzyszenie prowadzi rachunek w PLN w ALIORBANK S.A. o numerze 09 2490 0005 0000 4500 8492 5268.

27 maja 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji nadało Stowarzyszeniu numer identyfikacyjny: 065657893.

„Stowarzyszenie Sąsiedzkie” posiada Statut, a treść jego została zatwierdzona na Zebraniu Założycielskim w dniu 28 grudnia 2010 r.

„Stowarzyszenie Sąsiedzkie posiada 29 członków.

Skład Zarządu:


- Marek Babecki– Prezes Stowarzyszenia - ul. Kwiatowa 12 
- Henryk Dróżdż – Wiceprezes Stowarzyszenia - ul. Różana 18
- Arkadiusz Świetlicki – Skarbnik Stowarzyszenia - ul. Różana 34A.

Komisję Rewizyjną reprezentują:

- Jarosław Czajkowski - ul. Jaśminowa 27 
- Tomasz Gubernat - ul. Różana 25
- Paweł Sonnenberg- ul. Różana 11


Odbyły się cztery posiedzenia Zarządu: 01.03.2011 r., 28.06.2011 r., 28.09.2011 r. oraz 20.12.2011 r., z których sporządzono protokoły i znajdują się w dokumentacji z możliwością zapoznania się z ich treścią.

Członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu jest 29 mieszkańców osiedla. Ulicę Różaną reprezentuje 13 mieszkańców, ulicę Jaśminową 7 mieszkańców, ulicę Kwiatową 5 mieszkańców, ulicę Nowodworską 2 mieszkańców, ulicę Wiśniową 1 mieszkaniec, ulicę Wiosenną 1 mieszkaniec.

Stowarzyszenie w minionym okresie w swojej działalności starało się realizować cele zawarte w statucie w formie pracy społecznej członków.

I tak w temacie:

Integracja mieszkańców Osiedla.

Zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców osiedla 28 maja 2011 roku na terenie działki na przeciwko siedziby Stowarzyszenia.

Bezpieczeństwo dzieci i dorosłych na ulicach naszego osiedla w sytuacji poruszania się pojazdów mechanicznych z niedozwoloną prędkością.

Rozpowszechnianie wśród mieszkańców osiedla w formie ulotek obowiązku przestrzegania przepisów drogowych zgodnie z zainstalowanymi znakami drogowymi informacyjnymi D-40, który oznacza wjazd do strefy zamieszkania, co obliguje kierowców do nieprzekraczania dopuszczalnej prędkości 20 km/h, jak również na całym terenie pierwszeństwo mają piesi.

Ponadto w takie samej formie Zarząd Stowarzyszenia w trosce o utrzymanie w jak najdłuższym okresie czasu stanu naszych chodników i ciągów jezdnych zwrócił się z apelem do mieszkańców o nieparkowanie na chodnikach wszelkich pojazdów mechanicznych. Również apelował o zaniechanie parkowania i jakiegokolwiek ruchu pojazdów dostawczych i ciężarowych w poboczach dróg, którymi wyłożone są płyty ażurowe betonowe typu Eko, spełniające zadanie odwadniające teren w naszym osiedlu. Natomiast tylko samochody osobowe mogłyby parkować w tych miejscach.

Estetyka osiedla i jego funkcjonalność.

W czerwcu 2011 r. Zarząd „Stowarzyszenia Sąsiedzkiego” w trosce o podniesienie walorów estetycznych naszego osiedla  przeprowadził rozmowy z Gminą Wieliszew na temat wykonania nasadzeń z krzewów ozdobnych na łukach skrzyżowań ulic: Kwiatowej, Różanej i Jaśminowej w sześciu  miejscach. Wcześniej dostaliśmy zapewnienie od właścicieli posesji, do których przylegałyby wykonane zasadzenia o opiece nad nimi w postaci podlewania i pielęgnacji. Zarząd Stowarzyszenia spowodował wpłynięcie do Gminy dwóch ofert cenowych na wykonanie nasadzeń w osiedlu. Do jednej oferty była załączona wizualizacja miejsc nasadzeń. W związku z brakiem funduszy władze gminne obiecały w 2012 roku wykonać nasadzenia.

Zarząd Stowarzyszenia podziękował na razie nielicznej grupie mieszkańców za piękny gest, wykonania wzdłuż własnego ogrodzenia zewnętrznych nasadzeń z roślin. Świadczy to o dążeniu do stwarzania  wokół siebie piękna.

W kontaktach bezpośrednich i przy nadarzających się okazjach z władzami Gminy, Zarząd Stowarzyszenia poruszał temat placu zabaw dla dzieci mieszkańców osiedla. Przyczyną braku możliwości planowania tego typu inwestycji jest brak wolnego terenu na tym obszarze. Niestety w przeszłości przy dzieleniu całego terenu na działki budowlane nie uwzględniono tak oczywistej  i potrzebnej placówki w osiedlu mieszkaniowym. Zarząd rozważa możliwość instalacji placu zabaw połączonego z modernizacją już istniejącego na terenie przy Kościele Parafialnym w Janówku Pierwszym.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia poczynił starania w Referacie Gospodarki Komunalnej Gminy o instalacje na słupkach tabliczek ulicznych z nazwami ulic naszego osiedla. W lipcu 2011 r., dzięki naszym staraniom do Gminy wpłynęły z dwóch firm oferty cenowe na dostawę i montaż tabliczek ulicowych. Gmina natomiast zdecydowała się na jednolity system graficzny w całej gminie, dotyczący m.in. tabliczek ulicowych. W kontakcie bezpośrednim z Referatem Informacji i Promocji Gminy dowiedzieliśmy się, iż w pierwszym kwartale 2012 r. nastąpi wybór wizualizacji graficznej w gminie.

Stowarzyszenie przeprowadziło w okresie kwiecień – maj 2011 r. sondaż na nazwę osiedla. Wcześniej na stronie internetowej Stowarzyszenia internauci zgłaszali propozycje nazw osiedla. Ankieterzy odwiedzili 56 posesji, a udział wzięło 87 osób. Ostatecznie najwięcej głosów oddano na nazwę „Kwiatowe”. Stosownym pismem z dnia 16 czerwca 2011 r. powiadomiono Gminę Wieliszew z propozycją uruchomienia procedury włączenia nazwy Osiedla „Kwiatowe” Domów Jednorodzinnych w Janówku Pierwszym do nazewnictwa używanego w planie zagospodarowania przestrzennego dla Gminy.

Przeprowadzono rozmowy z Referatem Gospodarki Komunalnej Gminy Wieliszew, które spowodowały wykonanie koszenia zarośniętych chwastami poboczy wzdłuż chodników osiedlowych.

Dzięki staraniom Stowarzyszenia i dobrze układającej się współpracy z Urzędem Gminy w sezonie 2011/2012 na naszym osiedlu pierwszy raz nastąpiło odśnieżanie chodników w naszym osiedlu.

Uważamy, iż taki gest jakim jest odśnieżanie chodników przez firmę opłaconą z budżetu Gminy był zauważony przez mieszkańców Osiedla „Kwiatowe”.

Wspieranie wszelkich form w zakresie rekreacji ruchowej  na rzecz mieszkańców.

Zarząd Stowarzyszenia zaproponował mieszkańcom osiedla rekreację ruchową, jaką jest Nordic Walking. Informację szczegółową w formie wydanych ulotek w kolorze dostarczono mieszkańcom. W związku z brakiem funduszy Zarząd Stowarzyszenia przesunął termin  zorganizowania spotkania mieszkańców osiedla z instruktorem Nordic Walking na kwiecień 2012 r.

Środowisko i jego ochrona.

Stowarzyszenie zainicjowało działanie edukacyjn,e dotyczące problemu palenia śmieci w piecach domowych na naszym osiedlu. Stowarzyszenie przyłączyło się do kampanii „Kochasz dzieci – nie pal śmieci” informując m.in. w formie wydanych ulotek, jak zgubne są efekty spalania odpadów w domowych piecach. Naszą akcję rozszerzyliśmy poza teren naszego osiedla. Na zebraniu wiejskim 10 lutego 2012 r. zabraliśmy głos na ten temat i rozdaliśmy ulotki.

Kontakty z Gminą Wieliszew.

Zarząd Stowarzyszenia od początku swojej działalności zdecydował się na częste komunikowanie się z Radnym Gminy Wieliszew, Panem Grzegorzem Bieńkowskim.
Mają miejsce częste kontakty telefoniczne i osobiste z kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej Gminy, Panem Tomaszem Szymańskim. W dniu 6 maja 2011 r. i 3 lutego 2012 r., odbyło się robocze spotkanie Zarządu Stowarzyszenia z Wójtem Gminy Wieliszew Panem Pawłem Kownackim. Przedstawiono problemy, którymi żyje Stowarzyszenie i mieszkańcy Osiedla Kwiatowe.

W dotychczasowej działalności położyliśmy szczególny nacisk na utrzymywanie i w jak najszerszym zakresie rozszerzanie dobrze układającej się współpracy z władzami Gminy Wieliszew.

STATUT STOWARZYSZENIA
Mieszkańców Osiedla Domów Jednorodzinnych
pn. „Stowarzyszenie Sąsiedzkie”
z siedzibą w m. Janówek Pierwszy

 

 Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Domów Jednorodzinnych p.n. „Stowarzyszenie Sąsiedzkie” z siedzibą w m. Janówek Pierwszy”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „Stowarzyszenie Sąsiedzkie”.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest posesja przy ul. Kwiatowej 12, Janówek Pierwszy, (05-124) Skrzeszew, gm. Wieliszew.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar osiedla domów jednorodzinnych w Janówku Pierwszym.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, organizacjami gminnymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać inne osoby.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:

1.      Promowanie aktywności obywatelskiej, szczególnie na polu lokalnym.

2.      Integracja mieszkańców Janówka Pierwszego a w szczególności Osiedla.

3.      Prowadzenie działalności w zakresie inicjowania wszelkich działań służących poprawie funkcjonowania regionu.

4.      Wspieranie przedsięwzięć w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

5.       Wspieranie wszelkich form w zakresie przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych na rzecz   mieszkańców.

6.      Wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

7.      Reprezentowanie Członków Stowarzyszenia przed urzędami oraz organami Samorządu Terytorialnego.

8.      Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

9.     Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej poprzez organizację wyjazdów integracyjnych.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.      Współpracę z władzami samorządowymi i administracyjnymi.

2.      Branie udziału w konsultacjach społecznych.

3.      Organizowanie imprez kulturalnych.

4.      Działalność wydawniczą i informacyjną.

5.      Działalność edukacyjną.

                                                                         Rozdział III
                                                              Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

1.      Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2.      Stowarzyszenie posiada członków:
a.       zwyczajnych,
b.      wspierających,
c.       honorowych. 

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu   jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a.      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b.      korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c.      udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d.      zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.


§ 12

 Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a.       brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b.      uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

c.       przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d.      regularnego opłacania składek.

§ 13

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3.  Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b.  wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,

- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

-  ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

-  za skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo pospolite,

c.   utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d.   śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 19

1.  Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2.  Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.  Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 2 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4.  Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5.  Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. na wniosek większości członków Zarządu,

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a.    określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b.    uchwalanie zmian statutu,

c.    wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 

d.    udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e.    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f.     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g.    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h.    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i.     podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 21

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

a.  kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b.  realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c.  zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d.  planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e.  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f.  przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g.  zwoływanie Walnego Zebrania,

h. ustalanie wysokości składek członkowskich,

i. składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych i finansowych przez dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

Komisja Rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3.   Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a.   kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b.   ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d.   wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e.  wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f.    wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

§ 25

1.  Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a.  składki członkowskie,

b.  darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c.  dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

2.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 26

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 27

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 28 grudnia 2010 r.

 

Dzień Flagi
2 maja

 Dzień Flagi

Rzeczypospolitej Polskiej 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiejpolskie święto państwowe obchodzone od 2004 r., wprowadzone na podstawie ustawy z 20 lutego 2004 r.

Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 r. ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Obchodzone jest między świętami: 1 maja – Świętem Pracy i 3 maja - Świętem Konstytucji 3 Maja. W latach Polski Ludowej właśnie w tym dniu zdejmowano po 1 maja flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja.

W tym dniu, w 1945 roku, żołnierze polscy zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie w trakcie zdobywania tego miasta.

Mimo że Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest świętem państwowym, 2 maja nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne. Dla przykładu, w Bytomiu w dniu 2 maja 2009 ponad 500 osób utworzyło biało-czerwoną flagę z przygotowanych wcześniej i równocześnie uniesionych parasolek. Była to prawdopodobnie największa utworzona flaga w Polsce z okazji Dnia Flagi.

Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzi się również w licznych innych krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Turkmenistanie, Ukrainie, na Litwie i w Chinach.

Proponujemy rozważyć wywieszenie flagi narodowej 2 maja przez mieszkańców naszego osiedla na budynkach mieszkalnych własnych posesji jak również na okoliczność zbliżających się świąt państwowych obchodzonych w kraju.

Zarząd Stowarzyszenia deklaruje pomoc przy zakupie flag, drzewców i zamocowań.

Nordic walking
„Stowarzyszenie Sąsiedzkie” proponuje mieszkańcom osiedla domów jednorodzinnych w Janówku Pierwszym rekreację ruchową, jakim jest Nordic Walking.

Co to jest Nordic Walking?

Nordic Walking to najprościej ujmując – spacer z kijkami. Jednak to stwierdzenie nie pokazuje sedna tej wspaniałej dyscypliny. Należy dodać, że jest to spacer wzbogacony o uruchomienie obręczy barkowej poprzez użycie odpowiednio zaprojektowanych kijków.

Skąd się wzięły kije do Nordic Walking?

Powstały one w wyniku wielu lat badań. Połączono kijki trekkingowe i kijki od nart biegowych. Opracowano specjalne uchwyty, które powodują odciążenie zarówno stawów kolanowych, jak i kręgosłupa. Dzięki odpowiednim końcówkom można chodzić w różnym terenie.

Działanie spaceru nordyckiego

Dynamiczne, pełne rozmachu chodzenie z kijkami pozwala zdobywać kondycję oraz rozwijać poszczególne grupy mięśni, które normalnie są zaniedbywane - a zatem ćwiczyć całe ciało. Treningowi poddawane są jednocześnie nogi i biodra, jak i górna część ciała ręce, bark, ramiona, mięśnie klatki piersiowej oraz kręgosłup. Uczestniczą w tym niemal wszystkie mięśnie, badania dowodzą czynne zaangażowanie około 90% mięśni ciała. Również spalanie kalorii jest intensywniejsze niż podczas biegania i to o 20% - przy czym obciążenie dla stawów i kręgosłupa jest w przypadku równego podłoża o około5 kilogramów mniejsze. W trakcie godzinnego treningu oznacza to zmniejszenie obciążenia o 13 ton, przy jednoczesnym trenowaniu wytrzymałości i efektywności. Każde w ten sposób stymulowane włókno mięśniowe pomaga naszemu ciału zachować witalność, szczupłą sylwetkę i zdrowie. Przemiana materii podlega pozytywnej stymulacji, co wpływa na redukcję zbędnych kilogramów.

Prostota, łatwość i bezpieczeństwo takiego marszu umożliwiają uczestnictwo
w niej osób z różnego przedziału wiekowego i różnej kondycji fizycznej. Możemy uprawiać Nordic Walking w każdym klimacie, w dowolnym terenie, na wszystkich nawierzchniach i co ważne - przez cały rok i przez każdego!

Wszystkich zainteresowanych w czynnym uczestnictwie prosimy o zgłoszenie imienne na naszej stronie internetowej, telefonicznie do siedziby Stowarzyszenia. 

Konkurs Nordic Walking

Zarząd Stowarzyszenia organizuje kurs Nordic Walking dla wszystkich mieszkańców Janówka Pierwszego.

Dzięki Nordic Walking możesz utrzymać w dobrej kondycji praktycznie całe ciało.

Dbasz o serce, mięśnie oraz o układ krwionośny. Może to być trening łagodny, dający wspaniałe odprężenie, jak i trening ostry i dynamiczny - znacznie poprawiający naszą kondycję fizyczną oraz ćwiczący nasze mięśnie.

Szkolenie Instruktora Nordic Walking organizujemy w terenie przyległym do Osiedla Kwiatowe 14 lub 21 kwietnia 2012 r. Podając drugi termin mamy na względzie niekorzystne warunki pogodowe.

Spotykamy się w strojach sportowych z własnym sprzętem o godzinie 11.00
przed siedzibą Stowarzyszenia (ul. Kwiatowa 12).

Dla niezrzeszonych odpłatność wynosi 12 PLN od osoby.

                                                                                              Zarząd Stowarzyszenia

 

 

 

Podczas sezonu grzewczego ludzie spalają w piecach tony odpadów. Wystarczy wybrać się pod wieczór na spacer po Janówku Pierwszym i Górze, gdzie stoją domy w których spalane są odpady. Nie ma dnia, żeby z kilku kominów nie leciał czarny, śmierdzący dym, to sąsiedzi pozbywają się w ten sposób śmieci. Taki stan rzeczy zauważa od dłuższego  czasu  „Stowarzyszenie Sąsiedzkie”.

„Stowarzyszenie Sąsiedzkie” przyłącza się do kampanii „Kochasz dzieci – nie pal śmieci”.

Informuje w ten sposób mieszkańców, jak zgubne są efekty spalania odpadów w domowych piecach. Ekolodzy wyjaśniają, że największym problemem jest to, że w piecach są palone zmieszane śmieci różnego rodzaju, np. torby foliowe, guma czy plastik, i to w niskich temperaturach. W ten sposób powstają m.in. takie substancje, jak furany i dioksyny. Złym powietrzem oddychają nasze dzieci, a trucizny osiadają na owocach i warzywach hodowanych w ogródkach i mogą doprowadzić do alergii, astmy czy nawet nowotworów. Palenie śmieci to bardzo szkodliwy proceder, który potępiamy.


Kalendarium wydarzeń
«Grudzień 2019»
PWŚCPSN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
2019-12-15
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies