Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
Edukacja

Kryteria rekrutacji do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

W procesie rekrutacji uwzględnione będą tylko kryteria wskazane przez rodziców
w formularzu zgłoszenia.

2. Spełnianie kryteriów należy udokumentować przedkładając komisji rekrutacyjnej do wglądu, razem z formularzem zgłoszenia, odpowiednie dokumenty.

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

4.Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły jako przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

Kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

Kryteria podstawowe - wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z 20 lutego 2004 r.

 • Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
 • Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

Kryteria dodatkowe:

 • Dziecko pięcioletnie (ur. w 2008 r.) ubiegające się o przyjęcie
  do przedszkola położonego w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka,
 • Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się
  w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają w Gminie Wieliszew i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Legionowie,
 • Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje w roku szkolnym 2013/2014 edukację w tym samym przedszkolu- w miarę wolnych miejsc,
 • Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko
  z  rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny,
 • Dziecko, które ma rodzeństwo z orzeczonym średnim lub znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Dziecko mające co najmniej dwoje rodzeństwa poniżej 14 roku życia wychowywane we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • Dziecko, którego tylko jedno z dwojga rodziców (prawnych opiekunów) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

Dzieci zamieszkałe, a niezameldowane na terenie Gminy Wieliszew, których rodzice odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego w Legionowie, jako urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania są przyjmowane do przedszkoli według tych samych zasad co dzieci mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Wieliszew. Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wieliszew, których rodzice płacą podatek na rzecz innej gminy oraz dzieci spoza gminy Wieliszew mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca nie wcześniej niż we wrześniu 2012 r. Ograniczenie nie dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wieliszew, które obowiązane są realizować roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

Sposób weryfikacji kryteriów podstawowych
(dokumenty, które rodzice przedkładają do wglądu komisji rekrutacyjnej  przedszkola/szkoły pierwszego wyboru):

Dla "dziecka samotnej matki lub ojca" potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

­   zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny
(np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją
o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,

­   wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji,

­   zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności,

­   oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka.

 

Dla "dziecka rodzica, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji" potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

­   orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

­   orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności
do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

­   orzeczenie o uznaniu I lub II grupy inwalidzkiej wydane przez Komisję Lekarską
do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia ZUS przed dniem 1 września 1997 r.,

­   orzeczenie o całkowitej niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności
do samodzielnej egzystencji wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

­   orzeczenie o uznaniu I lub II grupy inwalidzkiej wydane przez Wojskową Komisję Lekarską (żołnierze) albo komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (funkcjonariusze).

 

Dla "dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej" potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

­   postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,

­   zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka
w rodzinie zastępczej lub umowa zawarta między starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny, a tą rodziną zastępczą o której mowa w art. 72, ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

 

W przypadku kryteriów dodatkowych – p. punkt 2 i 3 (nie dokumentujemy: odległości od miejsca zamieszkania; w przypadku zatrudnienia- potwierdzeniem są pieczątki zakładu pracy w karcie zgłoszenia dziecka, nie przedstawiamy żadnych umów o pracę).


Kalendarium wydarzeń
«Grudzień 2019»
PWŚCPSN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
2019-12-06
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies